Edictes

Exercici: 2024 Bop: 134-0 Edicte: 6021 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 134-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 125-0 Edicte: 5522 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament dels equipaments municipals i recursos materials
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 5033 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per una expropiació forçosa motivada per l'execució d'un projecte d'obres en el terme municipal de Camós (Exp. 2024/6135)
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4785 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 02/2024
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4626 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial del projecte de condicionament entre PK 4+050 i 4+545 de la carretera GIV-5147, de la C-66 a Camós per Palol de Revardit
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4295 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de distribució i subministrament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2913 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de la denominació de vial municipal al sector de la urbanització dels carrers Vilarnau, Puigmal, Serra Bestrecà i Canigó del municipi
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2912 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions, edificis municipals i prestació de serveis i de l'Ordenança general núm. 7, reguladora dels preus públics municipals (Annex)
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2910 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial del Reglament de funcionament dels equipaments municipals