Ordenances fiscals i reglaments

OF general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals

OF núm. 1, impost sobre béns immobles

OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF núm. 3, impost sobre activitats econòmiques

OF núm. 4, impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OF núm. 6, general de contribucions especials

OF núm. 7, general preus públics

OF núm. 8, taxa realització activitats

OF núm. 9, taxa recollida d’escombraries

OF núm. 10, taxa manteniment cementiri

OF núm. 11, taxa utilització domini públic

OF núm. 12, taxa utilització instal·lacions

OF núm. 13, taxa clavegueram

OF núm. 15, taxa activitats

OF núm. 16, taxa aigua 

Reglament del servei de cementiri